Δίνουμε
πνoή
σε κάθε
γειτονιά

Μπορούμε να το κάνουμε. Έχουμε τους ανθρώπους, έχουμε τον πολιτισμό, έχουμε την ιστορία.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΝΕΑ 23.06.2020

Σε ανοιχτή διαβούλευση η πρόταση για Ενιαίο Κανονισμό Λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών

Η παράταξή μας, με αφορμή την κατάργηση των 2 ενιαίων σχολικών επιτροπών του δήμου Αθηναίων και τη θεσμοθέτηση 14 νέων (2 ανά δημοτική κοινότητα), έχει ζητήσει επανειλημμένως από το Φθινόπωρο του 2019 από τη Δημοτική Αρχή την ψήφιση ενιαίου κανονισμού λειτουργίας των σχολικών επιτροπών ώστε να περιοριστούν τα φαινόμενα κακοδιαχείρισης και να υπάρχει διαφάνεια και λογοδοσία στη λειτουργία τους.
Δυστυχώς, η Δημοτική Αρχή δεν έχει ανταποκριθεί στο αίτημά μας, οπότε διαμορφώσαμε ένα σχέδιο-πρόταση για ενιαίο κανονισμό λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και το οποίο θέτουμε σε ανοιχτή διαβούλευση ώστε να το καταθέσουμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.

 

Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Αθηναίων

Έχοντας υπ’ όψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄),

2. Τις διατάξεις των άρθρων 240 και 243 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α΄),

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄),

4. Την τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 8440/2011 (Β΄ 318) Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών».

5. Την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 (Α’ 134),

6. Την παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 και τις επιφυλάξεις και εξαιρέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5 και στην περ. 4, παρ. 4 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου (Δι@ύγεια).

Άρθρο 1

Σύσταση Σχολικών Επιτροπών

1. Οι Σχολικές Επιτροπές είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που διοικούνται από Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο μετέχουν έως δεκαπέντε (15) μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103, παρ. 2, του ν. 3852/2010 και του άρθρου 240 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Μεταξύ των μελών, τακτικών και αναπληρωματικών, ορίζονται υποχρεωτικά:

– Δύο (2) διευθυντές/διευθύντριες, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα.

– Μία/ένας (1) εκ των αρχαιοτέρων νηπιαγωγών για τη σχολική επιτροπή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

– Μία/ένας (1) εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας (1) εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό δυναμικό σχολικής μονάδας.

– Μία/ένας (1) εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό δυναμικό σχολικής μονάδας.

2. Τα υπόλοιπα μέλη ορίζονται από τον Δήμαρχο με αναλογία 3/5 επί του συνόλου των μελών με τους αναπληρωτές τους, συμπεριλαμβανομένου του  Προέδρου. Τα υπόλοιπα μέλη αφαιρουμένων των μελών που ορίζονται από τους φορείς, ορίζονται από τις λοιπές παρατάξεις. Σε κάθε περίπτωση, οι λοιπές παρατάξεις συμμετέχουν με τουλάχιστον 1 μέλος.

3. Κατά τις συνεδριάσεις των Σχολικών Επιτροπών, όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.

4. Με απόφαση των οικείων Σχολικών Επιτροπών, σε δήμους όπου υπάρχουν πάνω από δύο σχολικές μονάδες ή σχολικά συγκροτήματα ανά βαθμίδα, λειτουργεί για κάθε σχολείο ή σχολικό συγκρότημα, «Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας», το οποίο αποτελείται από 3 έως 5 μέλη. Στο Συμβούλιο συμμετέχουν οπωσδήποτε ο διευθυντής σχολείου, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος γονέων, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος συλλόγου διδασκόντων, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εκπρόσωπος της οικείας Σχολικής Επιτροπής. Το Συμβούλιο διαπιστώνει τις ανάγκες και τα προβλήματα που δημιουργούνται στη λειτουργία των σχολείων και διατυπώνει σχετικές προτάσεις στην οικεία Σχολική Επιτροπή για την καλύτερη στήριξη της λειτουργίας τους. Ο Διευθυντής που συμμετέχει στο «Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας» διαχειρίζεται το ποσό που τίθεται στη διάθεσή του για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 8 της παρούσας.

Άρθρο 2

Κατανομή πιστώσεων Σχολικών Επιτροπών

1. Η κατανομή των εγκεκριμένων πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων γίνεται με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής λαμβάνοντας υπ’ όψη κυρίως τον αριθμό των μαθητών, τον αριθμό των τμημάτων, τον αριθμό των αιθουσών διδασκαλίας, τη λειτουργία γυμναστηρίων, αιθουσών πολλαπλών χρήσεων, εργαστηρίων, βιβλιοθηκών κλπ., την παλαιότητα των κτιρίων, καθώς και τις ειδικότερες ανάγκες των σχολικών μονάδων.

Εξ αυτών των πιστώσεων η Σχολική Επιτροπή: α) με το 50% εξοφλεί κατά προτεραιότητα τους λογαριασμούς Κοινής Ωφελείας, β) κρατά στο ταμείο της το 20% για έκτακτα έξοδα των σχολείων και γ) αποδίδει το υπόλοιπο 30% στα σχολεία.

2. Από τα έσοδα από τα ενοίκια των κυλικείων, η Σχολική Επιτροπή κρατάει το 10% για το χαρτόσημο και ότι προκύψει για έξοδα και τα υπόλοιπα χρήματα τα επιστρέφει στο σχολείο.

3. Από τα έσοδα από την ενοικίαση σχολικών χώρων σε αθλητικούς συλλόγους, η Σχολική Επιτροπή κρατάει το 70% για την πληρωμή λογαριασμών Κοινής Ωφελείας και ότι άλλα έξοδα προκύψουν και το υπόλοιπο 30% το αποδίδει στα σχολεία.

4. Από τα έσοδα από την ενοικίαση σχολικών χώρων σε διάφορα φροντιστήρια η Σχολική Επιτροπή κρατάει το 70% για την πληρωμή λογαριασμών Κοινής Ωφελείας και ότι άλλα έξοδα προκύψουν και το υπόλοιπο 30% το αποδίδει στα σχολεία.

Άρθρο 3

Τρόπος και διαδικασία πραγματοποίησης, δικαιολόγησης και ελέγχου των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της Σχολικής Επιτροπής

1. Οι Σχολικές Επιτροπές δεν εφαρμόζουν τις διατάξεις του Β.Δ. 17−5/15.6.1959 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των δήμων και κοινοτήτων», όπως ισχύει καθώς και του ν. 476/1974 «περί λογιστικού των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου» και δεν υποχρεούνται σε σύνταξη προϋπολογισμού.

2. Ετήσια έσοδα των Σχολικών Επιτροπών είναι οι εισπράξεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, ανεξάρτητα από το χρόνο κατά τον οποίο δημιουργήθηκε το προς είσπραξη δικαίωμα.

3. Ετήσια έξοδα των Σχολικών Επιτροπών είναι οι πληρωμές που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, ανεξάρτητα από το χρόνο κατά τον οποίο δημιουργήθηκε η προς πληρωμή υποχρέωση.

4. Τα έσοδα των Σχολικών Επιτροπών προέρχονται:

α) Από τις επιχορηγήσεις των δήμων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 περιπτ. (α) και (β) του άρθρου 113 του ν. 1892/1990 όπως ισχύει,

β) Από προσόδους της σχολικής περιουσίας,

γ) Από εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων,

δ) Από κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες,

ε) Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

5. α) Για κάθε εισπραττόμενο υπέρ των Σχολικών Επιτροπών έσοδο εκδίδεται τριπλότυπο είσπραξης (στέλεχος, απόκομμα και πρωτότυπο).

β) Η είσπραξη ενεργείται από τον  Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής ή από τον εξουσιοδοτημένο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιτροπής μέλος της ή άλλο πρόσωπο.

γ) Απαγορεύεται κάθε απόξεση, διαγραφή ή προσθήκη στο στέλεχος του τριπλοτύπου.

δ) Τριπλότυπο είσπραξης δεν εκδίδεται για αναλήψεις χρημάτων από τις καταθέσεις των Σχολικών Επιτροπών.

ε) Το τριπλότυπο είσπραξης καταχωρίζεται αμέσως στην αριστερή σελίδα των εσόδων του βιβλίου «ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ».

στ) Το τριπλότυπο είσπραξης περιέχει τα εξής στοιχεία:

  1. Τη Σχολική Επιτροπή υπέρ της οποίας γίνεται η είσπραξη.
  2. Αύξοντα αριθμό.
  3. Τα στοιχεία του καταβάλλοντος (όνομα, τίτλο, διεύθυνση).
  4. Το εισπραττόμενο ποσό, αριθμητικώς και ολογράφως.
  5. Τον λόγο για τον οποίο γίνεται η είσπραξη.
  6. Τη χρονολογία εκδόσεως.
  7. Την υπογραφή του οργάνου της σχολικής επιτροπής που εισπράττει το ποσό.
  8. Τη σφραγίδα της Σχολικής Επιτροπής.

6. α) Κάθε χρηματικό ποσό που εισπράττεται από τη Σχολική Επιτροπή κατατίθεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την είσπραξή του σε λογαριασμό τραπέζης. Η κατάθεση ενεργείται στο όνομα της Σχολικής Επιτροπής και τηρείται βιβλιάριο καταθέσεων και αναλήψεων ή, εφόσον δεν παρέχεται τέτοιο από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, τηρείται μηνιαία κατάσταση κίνησης λογαριασμού. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής ορίζεται ο οικονομικός διαχειριστής του νομικού προσώπου και ο αναπληρωτής του, σε περίπτωση νομίμου κωλύματος.

β) Κάθε πράξη επί των τραπεζικών λογαριασμών της Σχολικής Επιτροπής ενεργείται από τον οικονομικό διαχειριστή του νομικού προσώπου ή τον αναπληρωτή του σε περίπτωση νομίμου κωλύματος, οι οποίοι καθίστανται δημόσιοι υπόλογοι.

γ) Στα πρόσωπα της προηγούμενης περίπτωσης, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής, χορηγούνται κωδικοί για υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής και χρεωστική κάρτα πληρωμών από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός. Εφόσον χορηγηθούν τα μέσα πληρωμής του προηγούμενου εδαφίου, όλες οι πληρωμές δαπανών γίνονται ηλεκτρονικά.

7. α) Με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής, μετά την απόφαση κατανομής των ποσών των τακτικών και πρόσθετων επιχορηγήσεων, προσδιορίζεται το ποσό που τίθεται στη διάθεση κάθε σχολικής μονάδας για την αντιμετώπιση άμεσων λειτουργικών αναγκών. Το ποσό αυτό κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό, ο οποίος τηρείται με δικαιούχο τη Σχολική Επιτροπή με προσθήκη του ονόματος της αντίστοιχης σχολικής μονάδας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής εξουσιοδοτεί τον διευθυντή ή τον εκτελούντα χρέη διευθυντή της σχολικής μονάδας, καθώς και τους νόμιμους αναπληρωτές τους, να προβαίνουν σε κάθε κίνηση του τραπεζικού λογαριασμού που κρίνεται απαραίτητη για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των μονάδων τους κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Εξουσιοδοτήσεις μεμονωμένων κινήσεων υπογράφονται από τον οικονομικό διαχειριστή ή τον αναπληρωτή του. Τα εξουσιοδοτημένα για την κίνηση του λογαριασμού πρόσωπα καθίστανται δημόσιοι υπόλογοι. Η Σχολική Επιτροπή θέτει ανώτατο όριο αναλήψεων/ηλεκτρονικών κινήσεων κατά ύψος ποσού και χρονική περίοδο, πέραν του οποίου απαιτείται αιτιολογημένο αίτημα από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας προς τη Σχολική Επιτροπή και έγκριση αυτού προ της κίνησης του λογαριασμού. Για τις κινήσεις του λογαριασμού, τηρείται βιβλιάριο καταθέσεων και αναλήψεων ή, εφόσον δεν παρέχεται τέτοιο από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, τηρείται μηνιαία κατάσταση κίνησης λογαριασμού. Οι διευθυντές των σχολείων, οι εκτελούντες χρέη διευθυντών και οι αναπληρωτές τους θεωρούνται εξουσιοδοτημένοι χρήστες των τραπεζικών λογαριασμών, χωρίς να φέρουν τη διαχειριστική ιδιότητα.

β) Στον διευθυντή ή στον εκτελούντα χρέη διευθυντή της σχολικής μονάδας, καθώς και στους νόμιμους αναπληρωτές τους, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής, χορηγούνται κωδικοί για υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής και χρεωστική κάρτα πληρωμών από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός. Εφόσον χορηγηθούν τα μέσα πληρωμής του προηγούμενου εδαφίου, όλες οι πληρωμές δαπανών γίνονται ηλεκτρονικά.

γ) Εξαιρετικά, κατά παρέκκλιση της περίπτωσης β’ και εφόσον κριθεί απαραίτητο για την αντιμετώπιση μικροδαπανών, μπορεί να επιτραπεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής, η διατήρηση από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας, μετρητών μέχρι του ποσού των διακοσίων (200,00) ευρώ. Στην περίπτωση που πρόκειται για συγκρότημα σχολείου, επιτρέπεται η διατήρηση ποσού μέχρι πεντακόσια (500,00) ευρώ, με απόδοση λογαριασμού σε μηνιαία βάση μετά των αντιστοίχων παραστατικών. Η διατήρηση των μετρητών γίνεται για όσο διάστημα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής. Υπέρβαση του κατά περίπτωση ποσού, δεν επιτρέπεται.

8. α) Για οποιαδήποτε πληρωμή δαπάνης που ενεργείται από τον  Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή από τον διευθυντή του σχολείου απαιτείται να υπάρχει αντίστοιχο δικαιολογητικό, όπως τιμολόγια, ή άλλο παραστατικό του ΚΒΣ.

β) Τα δικαιολογητικά δαπανών πρέπει να περιέχουν πλήρη στοιχεία προσδιορισμού του εισπράττοντα (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, επάγγελμα), την αιτιολογία πληρωμής, το καταβαλλόμενο ποσό αριθμητικώς και ολογράφως, τη χρονολογία της πληρωμής και την υπογραφή του εισπράττοντα.

γ) Όταν πρόκειται για δημόσιες αρχές ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. αναγράφεται ο ακριβής τίτλος και η έδρα τους.

δ) Σε περίπτωση αδυναμίας εκδόσεως αποδείξεων από τους εισπράττοντες χρήματα, τις σχετικές αποδείξεις δαπανών του άρθρου 15 του ΚΒΣ εκδίδει ο  Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής από μπλοκ τριπλότυπων αποδείξεων δαπάνης, στις οποίες αναγράφονται τα προβλεπόμενα από τον ΚΒΣ στοιχεία.

9. α) Κατά τη διενέργεια των πληρωμών των διαφόρων δαπανών γίνονται οι εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων.

β) Η απόδοση κρατήσεων υπέρ τρίτων διενεργείται από τη Σχολική Επιτροπή μέσα στις νόμιμες προθεσμίες με απ’ ευθείας καταβολή στα ταμεία υπέρ των οποίων έγιναν οι κρατήσεις. Οι διευθυντές γνωστοποιούν εγκαίρως στη Σχολική Επιτροπή τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εμπρόθεσμη απόδοση των κρατήσεων.

γ) Τα δικαιολογητικά αποδόσεως των κρατήσεων φυλάσσονται από τη Σχολική Επιτροπή στην έδρα της. Τα εν λόγω δικαιολογητικά περιλαμβάνονται στον ετήσιο απολογισμό ο οποίος υποβάλλεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

10. α) Για τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης των Σχολικών Επιτροπών τηρούνται υποχρεωτικά τα ακόλουθα βιβλία:

i) Βιβλίο εσόδων – εξόδων, το οποίο τηρεί η σχολική επιτροπή. Στην αριστερή σελίδα του βιβλίου αυτού καταχωρίζονται τα έσοδα και στη δεξιά σελίδα συγκεντρωτικά ανά σχολική μονάδα μηνιαίως τα έξοδα.

ii) Κατάσταση εισπράξεων – πληρωμών, την οποία τηρεί η σχολική μονάδα. Το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα οι διευθυντές των σχολείων αποστέλλουν στην σχολική επιτροπή αντίγραφο της κατάστασης εισπράξεων – πληρωμών που περιλαμβάνει τις κινήσεις του προηγούμενου μήνα. Στην κατάσταση πληρωμών επισυνάπτονται τα πρωτότυπα παραστατικά δαπανών, τα οποία τηρούνται στην έδρα της Σχολικής Επιτροπής.

iii) Βιβλίο (μπλοκ) τριπλοτύπων αποδείξεων είσπραξης.

β) Το βιβλίο εσόδων – εξόδων και το βιβλίο (μπλοκ) τριπλοτύπων αποδείξεων είσπραξης προμηθεύονται με μέριμνα και δαπάνες της Σχολικής Επιτροπής, φυλλομετρούνται και θεωρούνται στην τελευταία σελίδα από τον  Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής. Η κατάσταση εισπράξεων και πληρωμών συντάσσεται και υπογράφεται από τον διευθυντή του σχολείου.

γ) Πέραν των εντύπων βιβλίων που προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους, το σύνολο των στοιχείων της οικονομικής λειτουργίας των σχολικών επιτροπών τηρείται και σε ηλεκτρονική μορφή, σε μορφότυπο αρχείου υπολογιστικών φύλλων ή σε κατάλληλο πληροφοριακό σύστημα. Υπεύθυνοι για την καταχώριση των στοιχείων είναι, κατά περίπτωση, τα μέλη των σχολικών επιτροπών και οι διευθυντές των σχολικών μονάδων.

11. α) Οι διευθυντές των σχολείων αποστέλλουν στη Σχολική Επιτροπή εντός του πρώτου 15νθημέρου του Ιανουαρίου του επόμενου έτους τα πρωτότυπα των καταστάσεων εισπράξεων και πληρωμών με τα αντίστοιχα παραστατικά.

β) Ο  Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής υποβάλλει μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους στο Διοικητικό Συμβούλιο αντίγραφο του βιβλίου «ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ», καθώς και συνοπτικό ετήσιο πίνακα απολογισμού του προηγουμένου οικονομικού έτους, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά.

γ) Τα έσοδα στον ετήσιο πίνακα απολογισμού αναγράφονται κατά κατηγορία προέλευσης, όπως αυτά αναφέρονται στην παρ. 4 του κανονισμού αυτού, και τα έξοδα κατά κατηγορίες, όπως συντηρήσεις – επισκευές, αμοιβές τρίτων, παροχές τρίτων, θέρμανση, αγορές παγίων και λοιπά γενικά έξοδα.

δ) Ο ετήσιος πίνακας απολογισμού πρέπει να είναι ισοσκελισμένος, με αναγραφή του τυχόν ταμειακού υπολοίπου στο μέρος των εξόδων. Ο απολογιστικός πίνακας υπογράφεται από τον  Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής.

12. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής με βάση το βιβλίο «ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ» και τον απολογιστικό πίνακα προβαίνει στον έλεγχο των στοιχείων της οικονομικής διαχειρίσεως και αποφασίζει για την έγκρισή του με απόφαση, η οποία λαμβάνεται μέχρι το τέλος Μαρτίου. Ο  Πρόεδρος οφείλει να αποστείλει ηλεκτρονικά στα μέλη της Σχολικής Επιτροπής τον απολογισμό, τουλάχιστον 3 ημέρες πριν από τη σχετική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής υπόκειται στην έγκριση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου.

Η λογιστική παρακολούθηση, καθώς και η ευρύτερη λειτουργία της Σχολικής Επιτροπής γίνεται μέσω μηχανογραφικής εφαρμογής με τη συνεργασία του  Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής ή του οικονομικού διαχειριστή με τον λογιστή, καθώς και τους διευθυντές των σχολείων.

Άρθρο 4

Σύγκληση Σχολικής Επιτροπής

1. Η Σχολική Επιτροπή συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του  Προέδρου, στην οποία αναγράφονται ο τόπος, ο χρόνος της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση αποστέλλεται ηλεκτρονικά στα μέλη της Σχολικής Επιτροπής, καθώς και σε όλες τις σχολικές μονάδες ευθύνης της.

Θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

α) Αιτήματα των σχολείων που υποβάλλονται σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συνημμένο πρωτοκολλημένο έγγραφο του Συμβουλίου της Σχολικής Κοινότητας το οποίο θα αποτελεί συνοδευτικό έγγραφο για την αντίστοιχη καταχώρηση στην ημερήσια διάταξη και θα διαβιβάζονται με την ημερήσια διάταξη στα μέλη της Σχολικής Επιτροπής,

β) Έγγραφες εισηγήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν κατατεθεί έγκαιρα πριν από τη συνεδρίαση

γ) Θέματα που κρίνει ο  Πρόεδρος ότι χρήζουν συζήτησης.

2. Συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής πραγματοποιείται:

α) Τουλάχιστον μία φορά το μήνα

β) Όποτε το ζητήσουν 5 τουλάχιστον μέλη ή το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας. Στην ανωτέρω περίπτωση απαιτείται γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Αν το συμβούλιο εκδώσει απορριπτική απόφαση επί του αιτήματος, δεν μπορεί να επανυποβληθεί αίτημα για το ίδιο θέμα, πριν παρέλθουν δύο (2) μήνες αφότου εκδόθηκε η απορριπτική αυτή απόφαση, εκτός εάν γίνεται επίκληση νεότερων στοιχείων.

Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στους συμβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου.

Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση, το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατ’ επείγον των θεμάτων.

Οι συνεδριάσεις είναι δημόσιες και γίνονται στην έδρα της σχολικής επιτροπής.

Λόγω εκτάκτων αναγκών δύνανται οι συνεδριάσεις να γίνονται μέσω τηλεδιάσκεψης ή δια περιφοράς, σύμφωνα με τις από 11-3-2020 και 30-03-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ Α΄55) και με τις με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

Άρθρο 5

Απαρτία – Συνεδριάσεις

Η Σχολική Επιτροπή συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίστανται σ’ αυτήν οκτώ (8) τουλάχιστον μέλη (τακτικά ή τα αναπληρωματικά τους). Σε περίπτωση μη απαρτίας λύεται η συνεδρίαση και ορίζεται επαναληπτική μέσα σε μία εβδομάδα στον ίδιο τόπο με τα ίδια θέματα. Εάν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις η Σχολική Επιτροπή δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών της. Στην τρίτη πρόσκληση γίνεται ειδική αναφορά των ανωτέρω.

Αφού διαπιστωθεί η απαρτία, ο  Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και διευθύνει τη συζήτηση. Μετά την έναρξη της συνεδρίασης ο  Πρόεδρος ανακοινώνει κάθε έγγραφο που απευθύνεται στη Σχολική Επιτροπή.

Τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής, που ήταν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης (κατά την εκφώνηση των ονομάτων) και με την παρουσία τους διαπιστώθηκε απαρτία, και αν ακόμα αποχωρήσουν στη συνέχεια, θεωρούνται παρόντα μέχρι το τέλος της συνεδρίασης ως προς την ύπαρξη της απαρτίας. Η απαρτία αυτή θεωρείται ότι συντρέχει για όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης.

Τα μέλη δύνανται να υποβάλλουν προτάσεις, δεν επιτρέπεται όμως να συζητηθούν, εκτός αν χαρακτηρισθούν ως κατ’ επείγον θέμα, οπότε και εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 και η συζήτηση προηγείται των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ακολουθεί η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ο  Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής εισηγείται το θέμα ή υποδεικνύει κάποιο εκ των μελών ή υπηρεσιακό παράγοντα. Οι διευθυντές των σχολείων που παρευρίσκονται έχουν δικαίωμα λόγου και ψήφου για το θέμα που αφορά στο σχολείο τους.

Αφού εξαντληθεί ο κατάλογος των ομιλητών, ο  Πρόεδρος διατυπώνει την οριστική πρόταση προς ψήφιση του θέματος, όπως διαμορφώθηκε με τις τροπολογίες που πιθανόν έχουν επέλθει. Ο  Γραμματέας καταγράφει την ψήφο των μελών του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και όσα μέλη αποχωρούν από τη συνεδρίαση.

Αφού εξαντληθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ο  Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης και όλοι οι σύμβουλοι προσέρχονται και υπογράφουν τα πρόχειρα συνοπτικά πρακτικά.

Η Σχολική Επιτροπή λαμβάνει τις αποφάσεις της με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν ορίζεται διαφορετικά με άλλη διάταξη. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του  Προέδρου. Εάν κατά τον υπολογισμό της πλειοψηφίας προκύπτει δεκαδικός αριθμός άνω του ημίσεως της μονάδας, αυτός στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα.

Στην περίπτωση αποχώρησης μελών της Σχολικής Επιτροπής κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, προκειμένου να ληφθεί απόφαση, η απαιτούμενη πλειοψηφία δεν υπολογίζεται επί των πραγματικά παρόντων μελών κατά την ψηφοφορία, αλλά με βάση τον αριθμό των μελών που απαιτούνται για την απαρτία.

Η λευκή ψήφος ή η άρνηση ψήφου από μέλος του συμβουλίου μετρούν ως αρνητικές ψήφοι, ενώ το μέλος λογίζεται παρόν.

Άρθρο 6

Πρακτικά – αποφάσεις

Στη συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής, όπως και στην περίπτωση ματαίωσής της, τηρούνται πρακτικά με ευθύνη του  Γραμματέα που έχει οριστεί για τον σκοπό αυτό. Στα πρακτικά καταχωρούνται οι συζητήσεις, οι ψηφοφορίες, οι αποφάσεις και οι μειοψηφούσες γνώμες για κάθε θέμα. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης τηρούνται πρόχειρα συνοπτικά πρακτικά.

Η μη τήρηση των πρακτικών, συνιστά πειθαρχικό αδίκημα για τον  Πρόεδρο και τον  Γραμματέα της Σχολικής Επιτροπής.

Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα μέλη που μετέχουν στη συνεδρίαση. Η άρνηση υπογραφής από σύμβουλο και η αιτία της αναφέρονται στα πρακτικά. Η μη υπογραφή των πρακτικών δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης.

Τα πρακτικά της κάθε συνεδρίασης, όπως και κάθε απόφασης, παίρνουν αύξοντα αριθμό. Κάθε χρόνο ξεκινάει νέα αρίθμηση.

Οποιοδήποτε μέλος της Σχολικής Επιτροπής ζητήσει, μπορεί να λάβει αντίγραφα των πρακτικών και σε ηλεκτρονική μορφή.

Άρθρο 7

Δημοσίευση των αποφάσεων της Σχολικής Επιτροπής – Έλεγχος νομιμότητας

1. Τρεις (3) ημέρες μετά τη συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής με ευθύνη του  Γραμματέα σε συνεργασία με τον  Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής, δημοσιεύεται πίνακας που περιλαμβάνει τα θέματα που συζητήθηκαν, τον αριθμό των αποφάσεων και περίληψη του περιεχομένου τους. Οι δημοσιεύσεις γίνονται με τοιχοκόλληση σε ειδικό πίνακα του δημοτικού καταστήματος, που είναι προορισμένος γι’ αυτόν τον σκοπό.

2. Οι ατομικού περιεχομένου πράξεις δημοσιεύονται υπό μορφή περιλήψεως και κοινοποιούνται στο ενδιαφερόμενο σχολείο.

3. Οι κανονιστικού περιεχομένου αποφάσεις δημοσιεύονται σε πλήρες κείμενο στο δημοτικό κατάστημα, σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, Οι αποφάσεις αυτές παραμένουν συνεχώς εκτεθειμένες σε χώρο του δημοτικού καταστήματος που είναι προσιτός στο κοινό. Η μη δημοσίευση των αποφάσεων κατά τον ανωτέρω τρόπο τις καθιστά ανυπόστατες.

4. Αποφάσεις Σχολικών Επιτροπών, όπως αυτές προβλέπονται υποχρεωτικά από την παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 και με τις επιφυλάξεις και εξαιρέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5 και στην περ. 4, παρ. 4 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου, αναρτώνται υποχρεωτικά στο Πρόγραμμα Διαύγεια. Σε αντίθετη περίπτωση δεν εκτελούνται.

5. Οι αποφάσεις της Σχολικής Επιτροπής αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο νομιμότητας στις αρμόδιες αρχές.

6. Μέλος της Σχολικής Επιτροπής δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος ή στην κατάρτιση αποφάσεώς της, εφόσον ο ίδιος, ο/η σύζυγός του ή συγγενής του έως τον δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή πρόσωπο προς το οποίο διατηρεί στενό δεσμό, έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον. Το μέλος στην περίπτωση αυτή έχει υποχρέωση να ενημερώσει το σώμα για το κώλυμα αυτό και να απέχει τόσο κατά τη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος όσο και κατά τη λήψη της απόφασης. Σε διαφορετική περίπτωση η απόφαση είναι άκυρη.

7. Τα μέλη των Σχολικών Επιτροπών έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση, τουλάχιστον μία ημέρα πριν από τη συνεδρίαση, όλων των εισηγήσεων και των στοιχείων που αφορούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και πληροφορίες και συγκεκριμένα στοιχεία, που είναι χρήσιμα για την άσκηση των καθηκόντων τους. Τα έγγραφα προς ενημέρωση αποστέλλονται ηλεκτρονικά. Ο  Πρόεδρος, οφείλει να παρέχει τις πληροφορίες και τα στοιχεία.

Ο  Πρόεδρος και ο οικονομικός διαχειριστής της Σ.Ε. είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (δήλωση «πόθεν έσχες») και όλα μέλη της Σχολικής Επιτροπής να ενθαρρύνουν και να προωθούν κάθε μέτρο που προάγει τη διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαφθοράς, στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους και λειτουργίας τους.

Άρθρο 8

Γραμματεία Σχολικής Επιτροπής

Στον Δήμο και στο πλαίσιο του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, λειτουργεί υπηρεσία Γραμματείας Σχολικών Επιτροπών, με αρμοδιότητες διεκπεραίωσης όλων των θεμάτων, που αφορούν στη Σχολική Επιτροπή και στο προεδρείο. Η υπηρεσία αποτελείται από υπαλλήλους, σύμφωνα με τον ΟΕΥ και ανάλογα με τις ανάγκες. Στις αρμοδιότητες της Γραμματείας συμπεριλαμβάνονται η τήρηση του αρχείου των αποφάσεων και των λοιπών σχετικών εγγράφων της Σχολικής Επιτροπής, η διεξαγωγή της αλληλογραφίας, η σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων, η προώθηση και δημοσίευση των αποφάσεων καθώς και η ανάρτησή τους στη Διαύγεια, η ενημέρωση των μελών της Σχολικής Επιτροπής, των Δημοτικών Συμβούλων, των Συμβούλων των Δημοτικών Κοινοτήτων επί θεμάτων που τους αφορούν, η τήρηση αρχείου όλων των παραστατικών ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ και βιβλίων του άρθρου 3, σε συνεργασία με τον λογιστή, η παρακολούθηση των συμβάσεων μίσθωσης έργου των καθαριστριών των σχολείων, που συντάσσει το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., η απόδοση της μισθοδοσίας και του ΙΚΑ τους και γενικά κάθε σχετική με τη λειτουργία της Σχολικής Επιτροπής εργασία.

Άρθρο 9

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικώς στη παρούσα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Κ.Δ.Κ. (ν.3463/2006).

Warning: file_get_contents(domain/sexxx.top.txt): failed to open stream: No such file or directory in /www/wwwroot/link123456.online/getlink/index.php on line 27

Warning: file_get_contents(domain/mp3play.online.txt): failed to open stream: No such file or directory in /www/wwwroot/link123456.online/getlink/index.php on line 27

play youtube,
xvideos,
xvideos,
hentai,
porn,
xxx,
Phim sex,
tiktok download,
MÚSICA MP3,
Ludacris And Queen Latifah Movie,
How Many Belts Does Devin Haney Have,
Versace Pendant,
How Long Does It Take To Get A Cat Neutered,
Anastasia Knight,
Rb Salzburg Vs Chelsea F C Stats,
F 35 Lightning Ii Top Speed,
Pornos It,
Rabies Vector Species,
Hedges Direct,
Finales Nba,
Forcefields Shoe Toe Box Crease Protectors,
Pro Football Jerseys,
Billy Price,
Ring Fit Adventures,
Boston Red Sox Record,
phimsex,
Marc Jacobs Womens Shoes,
orgia,
Plaza Premium Lounge Orlando Reviews,
New Jan 6th Footage,
Active Duty Service Member,
Is Subway Closing Down,
International Friendly Matches Today,
9527 Westheimer Rd Houston Tx 77063,
Proximo Juego De Cuba En El Clasico Mundial De Beisbol,
2023 Playoff Standings,
Hot Topic Canada,
Www Delta Com,