Δίνουμε
πνoή
σε κάθε
γειτονιά

Μπορούμε να το κάνουμε. Έχουμε τους ανθρώπους, έχουμε τον πολιτισμό, έχουμε την ιστορία.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΝΕΑ 31.10.2019

Να συγκροτηθεί άμεσα η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας

Παρέμβαση του επικεφαλής της παράταξης ΑΘΗΝΑ ΕΙΣΑΙ Παύλου Γερουλάνου στο Δημοτικό Συμβούλιο (31.10.2019) σχετικά με τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας.

 

Με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό κακοποίησης κοριτσιού από Ιερέα στην Μάνη όπου ήταν από χρόνια γνωστή η συμπεριφορά του στην τοπική κοινωνία, θα θέλαμε να επισημάνουμε τον ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης ως εγγύτερης στην καθημερινή ζωή των πολιτών, στην καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών μέσα από την έγκαιρη κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών όταν εκδηλώνονται τα πρώτα συμπτώματα επιθετικών συμπεριφορών .

Στο δήμο Αθηναίων έχουμε ξενώνα κακοποιημένων γυναικών που λειτουργεί πολλά χρόνια και έχει ενταχθεί πρόσφατα σε μεγάλο έργο ΕΣΠΑ για την δημιουργία συμβουλευτικού κέντρου για τις γυναίκες και την ανάπτυξη άλλων δράσεων προώθησης της ισότητας των φύλων στο δήμο. (τίτλος έργου: Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την ισότητα των φύλων και την αντιμετώπιση των έμφυλων και πολλαπλών διακρίσεων). 

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνουμε να συγκροτηθεί αμέσως η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο ώστε να πλαισιωθεί καλύτερα και να ενδυναμωθεί η δράση του δήμο μας στο πεδίο αυτό.

 

ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  (2019)

Δημοτικές Επιτροπές Ισότητας

Οι Δημοτικές Αρχές οφείλουν να γνωρίζουν ότι έχει προστεθεί ένα νέο άρθρο στον Καλλικράτη, το οποίο προβλέπει τη σύσταση “Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας” σε κάθε Δήμο.

Πρόκειται για το άρθρο 70A, που προστέθηκε με το ν.4604/19, στο άρθρο 70 του ν. 3852/10 (σύσταση επιτροπών από το Δημοτικό Συμβούλιο).

Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αποτελείται από 8 μέλη:
1. Έναν Αντιδήμαρχο ή εντεταλμένο ή δημοτικό σύμβουλο ως Πρόεδρο.
2. Έναν δημοτικό σύμβουλο των λοιπών Παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
3. Έναν υπάλληλο της Υπηρεσιακής Μονάδας Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων του Δήμου.
4. Έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του Δήμου.
5. Έναν εκπρόσωπο τοπικού επαγγελματικού συλλόγου ή συνεταιριστικής οργάνωσης.
6. Έναν εκπρόσωπο τοπικού γυναικείου/ φεμινιστικού συλλόγου/ φεμινιστικής οργάνωσης ή μη κυβερνητικής οργάνωσης με δράση στα θέματα της ισότητας των φύλων.
7. Δύο εμπειρογνώμονες δημότες με ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων.

Η Επιτροπή έχει τις εξής αρμοδιότητες:

– σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία, συμμετέχει και υποστηρίζει την ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές του Δήμου, εισηγείται και συμμετέχει στην εκπόνηση σχεδίων δράσης για την ισότητα των φύλων σε τοπικό επίπεδο.

– διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου, τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής,

– συνεργάζεται με την «Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων», με δομές και συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προώθησης θεμάτων ισότητας των φύλων και δικαιωμάτων των γυναικών σε τοπικό επίπεδο,

– συνεργάζεται με τις δομές του Δικτύου της Γ.Γ.Ι.Φ. για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

Επισημαίνουμε ότι με το άρθρο 5 του ν. 4604/19 έχει προστεθεί νέα αρμοδιότητα, που αφορά την προώθηση της ισότητας των φύλων. Συγκεκριμένα, στην παρ.Ι του αρ.75 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων (ν.3463/06) προστέθηκε η υποπερ. 35: «Η σχεδίαση, οργάνωση, συντονισμός και εφαρμογή προγραμμάτων προώθησης της ισότητας των φύλων, σύμφωνα με τις πολιτικές της Γ.Γ.Ι.Φ. και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, καθώς και πρωτοβουλιών για την προώθηση της ισότητας των φύλων εντός των διοικητικών τους ορίων, καθώς και η εφαρμογή της «Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες”.